19/06/2010
.לדנה ןתיא טפושה GCAC .םיזינרבל גוחה םע תפתושמה הכורעתה בכוכ-עזגה תחצנמ הליל
JCAC ,הכורעתב הבוטה הריעצה , ןושאר םוקמב הלאק המי ,ןיוצמ ןויצ הלש תונבה יתש

8/5/2010
.קיריס ארפצ רד תטפושה ,ביבא לתב תימואל ןיבה הכורעתב -CACIB-GCAC-עזגה תחצנמ הליל
.דואמ חיטבמ ת םירוג תחצנמ המסירק המי

27/2/2010
.לארשי תפולא איה וישכע .קרב יאחוי טפושה , תימואל ןיבה הכורעתב CAC-CACIB-עזגה תחצנמ הליל
ןושארה םוקמב יראק ,דואמ חיטבמ ולביק הלש תונבה יתש

27/2/2010
.לארשי תפולא איה וישכע .קרב יאחוי טפושה , תימואל ןיבה הכורעתב CAC-CACIB-עזגה תחצנמ הליל

20/12/2009
.לידנלאמ םירכז םירוג 3 הטילמה ילואס

11/08/2009
Vertigo Utoo רכזהמ ןבל-רוחש תופי תורוג 2 הטילמה הליל

13/06/2009
סטרק ימענג יגא תטפושה תחת גוח תכורעתב CAC- הכורעתה בכוכ-עזגה תחצנמ הליל

9/05/2009
קיריס ארפצ רד תטפושה , תימואל ןיבה הכורעתב CAC-CACIB , ידגנה ןימה תחצנמ הליל

7/03/2009
לדנה ןתיא טפושה תחת גוח תכורעתב הכורעתה בכוכו עזגה תחצנמ הליל

10/2/2009
.תובקנ שמחו דחא רכז , לידנלא רכזהמ םיפי םירוג 6 הטילמה ילואס

8/12/08
.יצחו-הנש תב איהו Twillingate לודיגה תיבמ התוא יתאבה , ונילא תפרטצמ LAYLA הבלכה 

26/4/07
עובש ליגב םירוגה


19/4/07
.םירוג 8 בוט לזמב הטילמה ילוס
ןבל-רוחש תובקנ יתשו תורוחש תובקנ שולש ,םירוחש םירכז השולש


25/3/07
! תיבויח האצי Souly לש ןוירהה תקידב
! ונלש תואמצעה םוי תארקל םירוגל םיפצמ ונחנא


5/3/07
תוימטפוא תושדח
ןייטשנייא-המי םע העברוה Souly ,ראורבפב 20-בו 18-ב
!בורקב םירוגל םיפצמ27/01/07
לדנה ןתיא טפושה י"ע הטפשנ יזייד ,עבש ראבב תימואל-ןיבה תורחתב
.CACIB -ו BOB הלביקו
!CACIB ראות הלביקש סנדלנואפוינ-המיב הדלונש הנושארה איה יזייד
!!!בוט לזמ


14/01/07
החפשמב השדחה הדליה תא םיכרבמ ונחנא
SOULY וא VERTIGO UPHOLDMYSOUL
URSA וניתבוהא לש הטלמה התואל תב
הטרממ ןהלש תלדגמה יטיצס סירטאב תרבגל ךכ לע הדומ ינאו הילטיאמ התוא יתאבה
!הדות .המיהדמ תרבג תמאב
.הב םיבהואמ רבכ ונחנאו הפיו הביבח ילוס8/01/07
וילעבל וריזחהל ונצלאנו וניתחפשמ םע רדתסה אל יקאל


1/11/06
.ונלש הדומחהו הנטקה הסרוא תא ונדביא
.הליצהל םילגוסמ ונייה אלו ,ונלש רקובה לויטב ינלטק לער העלב איה
!בוצע המכ .םייח תאלמו הריעצ ךכ לכ התייה איה
5/10/06
(יקאל) THICKISH NEWFOUNDLAND KINGFISCHER: סדנלדנואפוינ-המיב ונלצא תושדח םינפ םיכרבמ ונחנא
תויורחתב הריהזמ הריירק ליחתיש םיווקמו
(התוא חלגל גהנ םדוקה םילעבה) הלודיג תא םילשת הוורפהש עגרב
ילש םיבלכה :טירפתב רושיקה ךרד ולש ףדב תופצל ןתינ
http://www.thickishnewfs.com/web/indexin.htm ותחפשמ ינבב תופצלו לודיגה תיב לש רתאב רקבל ןתינ
.ידיב ותוא דיקפהש לע םימדוקה םילעבה - לאיראל הדות18/03/06
,ןיסורקנ הילטנ 'בג תטפושה םע 18/03/2006 ב הכורעתב
!!! ולש ישילשה CAC לביק (םייוברבליז ידוד :םילעב) ןייטשניא
! לארשי ףולא :ראותה לעב אוה וישכעמ
סדנלדנואפוינ המי תיבמ ישילשה ףולאה אצאצל בוט לזמ


30/12/06
לגוטרופמ רודבלס וקסיסנרפ רמ טפושה םע 30/12/2005 ב הכורעתב
(BB) עזגה תחצנמ הלביק ונלש יזייד
!!! הלש ישילשה CAC -ה תא הלביקו
! לארשי תפולא :ראותה תלעב איה וישכעמ
סדנלדנואפוינ המי תיבמ ה/ינשה ףולאה אצאצל בוט לזמ


11/11/05
,2005 רבוטקואב 29ב דחואמ םייח תעבג ץוביקב הכורעתב
(BOB) עזגה תפולאו (BF) רתויב הבוטה הבקנה ,(CW) התיכ תחצנמ :םיראתב LaBelle התכז
."לארשי תפולא" ראותב התעמ הקיזחמ איה ןכלו ,הלש ישילשה CAC-ה היה הז
."סדנלדנואפוינ-המי" לודיגה תיבב הדלונש הנושאר תילארשי הפולא איה
.םיריעצה תתיכב תונייוצמ תואצות םע התיכ תחצנמב התכז הסרוא
.רתויב בוטה ריעצה :ראותב הכז ןייטשנייא המי16/5/05
סדנלדנואפוינ המיל הסרוא העיגה יאמב 16 ךיראתב


22/3/05
.הרקיה ילבו'ג תא ונדביא
.דחי וניליבש תורדהנה תועשה תאו ,התוא חכשא אל םלועל ינא
.הפילחמ הל היהת אל םלועל13/3/05
,ילבו'ג תרדהנהו הפיה יתבלכל
.דחוימב יביסרגא גוסמ ,םדה ןטרס תלחמ הנחבוא12/3/05
הילאג בשומב גוחה תכורעתב
. הכורעתה בכוכ תינגסו עזגה תחצנמ ראות LABELLE הלביק
.לארשימ קש"רהמ יבא.רמ לש וטופיש תחת ןושאר CAC הלביק12/2/05
,הכורעתה בכוכ ,עזגה תחצנמ בוש יזייד הלביק םייח תעבג-ב גוחה תכורעתב
.הדנקמ 'גירבנטס.רמ לש וטופיש תחת הלש ינשה -CACה תא הלביקו11/12/04
,הכורעתה בכוכו עזגה תחצנמ ראות יזייד הלביק םייח תעבגב גוחה תכורעתב
.דנלניפמ ןנאיסונ 'בגה תטפושהמ הלש ןושארה -CACה תא הלביק איה23/10/04
,עזגה חצנמ ראותה תא יסיק לביק דורח ןיעמב תימואל-ןיבה הכורעתב
.ןינירט הטיר ר"ד לש הטופיש תחת, הצובקב ינש םוקמו
ימואל-ןיב ףולאל ךפה ךכו יעיברה -CACIBה תא לביק אוה24/8/04
!!! בוט לזמ
.תחא הבקנו םירכז 3 :םירוג 4 ודלונ ילבו'גו יסיקל08/05/04
דואמ חיטבמ ןויצ DAISY הרוגה הלביק -8/5/2004ב דורח ןיעמב תימואל-ןיבה הכורעתב
.עזגב הבוטה הרוגכ הרחבנו
.דואמ חיטבמ ןויצב אוה םג םירוגב ינש םוקמ לביק DOSH היחא
2. הצובקב ינש םוקמ לביק תיזכרמה הריזבו עזגה חצנמ היה KISSY
! ולש ישילשה CACIB -ה תא לביק אוה29/03/04
14/2/2004 ךיראתב דחואמ םייח תעבגב ןודעומה תכורעתב
".םירוג בכוכ" םגו "עזגב הבוטה הרוגה" ןויצ יזייד המי הלביק
.דואמ חיטבמ ןויצ ןכ םג הלביק גנילראד המי התוחא03/02/04
הדמחנ תנמוא החפשמ לצא רוגל הרבע גנילראד המי
תילע הירופב דואמ12/01/04
!!! דבלב םייניצרל
לודיג םכסהל "גנילראד המי" הרוגה
."סדנלדנואפוינ המי" לודיגה תיב לש החולשכ
! דבלב ןופצה רוזאב
056-241339 : ילש דיינל רשקתהל םיניינועמל26/11/03
תובוצע תושדח דוע
.הביק ךופיה בקע רטפנ Yama Blue favourite - BLUE
.ששואתהל חילצה אל לבא ,םורח חותינל להבוה אוה
.ילשו בורח-רפכ ץוביקמ דידי לש תפתושמ תולעבב היה אוה
.רדהנו עוגר גזמ םע הפייפי רכז היה ולב22/11/03
תובוצע תושדח
.חצנל ןושיל "יד ידייל"ל תתל ונצלאנ ,בר רעצב
.היתומצעב תויעב תובקעב םיארונ םיבאכ הלבס איה
! ךתרבחב וננהנש תואלפנ םינש 11 טעמכ לע ,יד הדות26/08/03
! "סדנלדנואפוינ המי"ל לודג םוי
.דחא רכזו תובקנ יתש - יפיקסמ םירוג השולש יליבו'גל ודלונ טסוגואב 26 ךיראתב
. לודיגה תיבב תיעיברה הטלמהה יהוז27/07/03
ותרבחב הירגנוהב םימי השימח התליב שדוח ינפלש רחאל תאז ! ןוירהב יליבו'ג
Midnight Lady's Especially for You - SKIPPY - ."יפיקס" םסרופמה רכזה לש
.טסוגוא שדוח ףוסב םירוגל הפצמ איה
http://www.skippers.hu/ : ב ולש םילעבה לש תיבה רתאב רקבל רשפא יפיקס תא28/05/03
דראנרב-ןס יבלכל ילארשיה גוחה תריכזמל הרחבנ ירימ
!!! גוחה לש לודיגה תדעוב הרבחלו ,דנלדנואפוינו
20/05/03
.היזלפסיד-פיהל הדעוב "C" ןויצ הלביק Yama Baby doll  19/01/03
Yama Bonlouis   לביק ,דוחיא םייח תעבגב ןודעומה תכורעתב
.CAC   לביקו "עזגה חצנמ" ראותה תא

.res-CAC   לביקו ונגס היה י'גאיב המי ויחא

לש ןגאה ןויצ :תובוט תושדח דוע
.A - אוה   "La Belle" - Yama Beauty in the Beast
20/10/02
2002 , רבוטקואב 19 "דורח ןיעמ" ץוביקב תימואל-ןיב תורחתב
! "י'גדאיב המי" :הכז "עזגב רתויב בוט"-הו ,"רתויב בוטה רכזה" :םיראתב
."ןייוצמ" :ןויצ הלבק ("Yama Beauty in the beast - La Belle" ) ותוחא לבל

.היזלפסיד-פיה רובע "B" ןויצ לביק י'גדאיב :תושדח דוע
6/10/02
,2002 רבוטקואל ןושארב
!!! A   ןויצ לביק אוהו "ולב" רובע היזלפסיד-פיהל הדעוהמ הבושתה הלבקתה
! בוט לזמ