יב הלשב ,יתרגבשמ 1993-ב .תויתחפשמ דמחמ תויחכ ,םינוש םיעזגמ ,םיבלכ דימת יל ויה ייח ךשמב
,ויפואב ךרו ,בל-בוט ,לודג בלכ יתיצר ."יל םיאתמה ישיאה ילאידיאה" בלכל ןמזה וישכעש הנקסמה
...קוידב םיאתמ דנלדנואפוינה עזג הלא תויפיצלו
המ תפוקת רחאל. "יד ידייל" : םשב הל יתארקו היסורמ השדח הלוע תלדגממ דנלדנואפוינ תרוג יתשכר
הנורחאה הפוקתב לבא . תויתעונתב תויעבמ הלבוס הנניא איהש תורמל ,חלצומ אל הלש ןגאהש יתיליג
איה הזמ ץוח ךא ,םיקרפה ןוישיק דגנ הפורת תלבקמו תושקונב תעעונתמ ןכא איה ,םינש עשת ליגב
.םירשואמ םייח היחו הקזחו האירב
יתטלחה ,ןיטולחל וללה םיבלכב יתבהאתהש ןוויכמו , ידמל םוגע לארשיב עזגה בצמ יכ יתדמל םייתניב
.ןאכ עזגה םודיקו חופיטל לכואש לככ םורתל
םתוא יתיאר ,םלועה לכב "םיפוינ" לש תונומתב יתננובתה ,עזגה לע דואמ הברה יתארק ןמזה ךשמב
סופיטה הנניא "יד ידייל"ש יתנבה .לודגה םלועב םילדגמ םע םירשק יתרשק םגו ,תוכורעתב םיגצומ
.ללכב עזגה דרדנטסל םימיאתמ םניא הכוראה התיבוברזו חוטשה השאר ,םצעבשו , חפטל ינוצרבש
לודיגה תיבמ המיסקמ הרוג שוכרל תוכזה ילזמב הלפנ 1998-בו ,יאקירמאה חופיטה סופיטב יתבהאתה
.םיאקירמא לודיג יווק הבר החלצהב חפטמ רשא .הילטיאב ונליממ הסמ וילנמ רמ לש CAYUGA
םישרמו לדוגמ בלכ אוה םויה .לגוטרופב OOLUM לודיג תיבמ ןבל רוחש רכז רוג יתאבי 2000 תנשב
.ערה ןיע ילב ג'ק 75 כ לקושה
תלדתשמו "ןודעומה ןותיע" תא תכרועו תבתוכ ינאו , ץראב עזגה ןודעומ לש דעוב הליעפו הרבח ינא
.גוחה ירבח לכל הנשב תונוילג העברא - השולש חולשלו רוציל

                               

ןוסמרבא ירימ